Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Co nabízíme

Léčba v Psychiatrické nemocnici je komplexní proces, na kterém se podílejí nejenom lékaři a sestry, ale rovněž psychologové, ergoterapeuti a další odborní pracovníci. Dílčím terapeutickým faktorem je i samotný režim v PN Opava, kdy si člověk může odpočinout od každodenního stresu a shonu, má čas popřemýšlet o svém dosavadním životě a pokusit se po propuštění udělat nějakou změnu.

 

Projevy duševních onemocnění mají v těle a mozku svou biologickou odezvu, proto je důležitá a velmi účinná farmakoterapie, která je u některých typů onemocnění primární a kurabilní. Některé typy poruch vyžadují komplexní přístup, a to nejen léčbu léky – farmakoterapii, ale velmi důležitou roli hraje i psychoterapie, která vede pacienta k lepšímu pochopení situace, změně patologických postojů, jež mohou nemoc vyvolat a ve svém důsledku vedou k úpravě zdravotního stavu. V neposlední řadě nabízíme rovněž možnost dalších režimových, rehabilitačních či ergoterapeutických aktivit, které směřují k tomu, aby se pacienti co nejdříve a v co nejlepším stavu vrátili do plnohodnotného života.

 

 

Ošetřovatelská péče

Nezastupitelnou úlohu v péči o nemocné v Psychiatrické nemocnici v Opavě mají nelékařští zdravotničtí pracovníci v různých kategoriích, kteří poskytují v rámci multidisciplinárního týmu odbornou pomoc v úseku ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče je významnou činností, která proporciálně zajišťuje uspokojování tělesných, duševních, sociálních a dalších potřeb jedinců nebo skupin.

 

V posledních letech se vytvořily nové podmínky, které otevřely nové možnosti a vzbudily nová očekávání. Nejen pod vlivem společenských změn upřednostňujeme nedirektivní a demokratický přístup k nemocným se zřetelně volnějším ošetřovacím režimem. Upřednostňujeme individuální přístup, kdy se pečlivě věnujeme každému pacientovi, poznáváme jej a jeho individuální potřeby. U sester je zdůrazňována potřeba jejich účasti, ohleduplnosti, trpělivosti, obětavosti, celkově lidská a odborná úroveň. Poskytujeme rozmanité spektrum činností využívajících psychoterapeutický přístup, který je zacílen na skupinu nemocných s duševním onemocněním. Našim cílem je zajištění kvalitní ošetřovatelské péče. Důraz klademe na efektivní interdisciplinární spolupráci, zajištění vhodné následné péče a přiměřené pomoci a podpory pacientům, kteří ji následně v domácím prostředí potřebují.

 

 

Nutriční péče

Nutriční péče je nedílnou součástí léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče.

 

Ve spolupráci s odborným zdravotnickým personálem včas identifikujeme pacienty, jejichž nutriční stav ohrožuje nejen jejich zdravotní stav, ale také úspěšnost další léčby. Zásadní pro optimální zajištění výživy je zhodnocení aktuálního výživového stavu a potřeb nemocného. K včasné identifikaci nemocných s narušeným stavem výživy je využíván nutriční screening. Nemocní s rizikovým výsledkem nutričního screeningu jsou v průběhu hospitalizace v péči nutričního terapeuta, který stanoví nutriční anamnézu a navrhne individuální postup.

 

Strava není jen zdrojem energie a živin pro  zachování života a potřebných funkcí organizmu, ale je také velmi důležitým psychologickým faktorem, proto zajišťujeme stravování dle individuálních nutričních požadavků pacientů.

 

Nutriční terapeut je k dispozici také rodinným příslušníkům nejen po dobu hospitalizace nemocného, ale především před jeho propuštěním, kdy jsou rodinní příslušníci, v případě zájmu, edukováni v otázkách optimálního stravování nemocného v domácím prostředí.

 

 

Sociální práce

Sociální práce je součástí komplexní psychiatrické péče o hospitalizované pacienty. Právě ve zdravotnictví se velice úzce prolíná sociální a zdravotní péče, sociální pomoc tedy neodmyslitelně patří k nabízené péči. Duševní nemoc výrazně ovlivňuje každého z nás, proto nabízíme péči a podporu všem našim pacientům. Cílem sociální práce v Psychiatrické nemocnici v Opavě je zajištění sociálních potřeb (ekonomické zajištění, rodinné kontakty, kontakty s ostatními institucemi) po dobu léčby. Napomáháme pacientům k co nejkvalitnějšímu návratu do běžného sociálního prostředí, v případě potřeby zajišťujeme vhodnou následnou péči.

 

Sociální pracovník přistupuje ke každému pacientovi individuálně, respektuje jeho potřeby, názory, motivuje, podporuje a pomáhá s řešením sociálních problémů. Řešíme sociální, sociálně-právní a sociálně zdravotní problém. V zájmu pacienta jednáme s ostatními státními i nestátními institucemi. Při práci respektujeme základní lidská práva, etické principy. Aktivně spolupracujeme s ostatními členy multidisciplinárního týmu, do procesu podpory zapojujeme i pacientovu rodinu a blízké.

 

S každým pacientem vedeme vstupní rozhovor, kdy zjišťujeme aktuální sociální situaci pacienta, spolupracujeme s pacientem na řešení jeho případných sociálních problémů. Zdravotně-sociální anamnézu pacienta pečlivě sledujeme a doplňujeme po celou dobu hospitalizace. Odborné sociální poradenství nabízíme v oblasti řešení nepříznivé sociální situace, zajištění následné sociální a zdravotní péče, vyřízení dávek sociálního pojištění.

 

Aktivně se podílíme na zajištění kontinuity péče. Pacienta informujeme o možnostech následné péče, ambulantní psychiatrické péče. Formu péče vždy individuálně přizpůsobíme aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta a potřebné míře podpory. Spolupracujeme s registrovanými poskytovateli sociálních služeb.

 

Sociální poradenství poskytujeme rovněž rodinám či pečujícím osobám pacientů.