Oddělení F

Gerontopsychiatrické oddělení pro léčbu seniorů s psychickými poruchami

Gerontopsychiatrické oddělení  poskytuje psychiatrickou péči pacientům starším 65 let v celém diagnostickém spektru. Nejčastějším důvodem hospitalizace  jsou  různé typy demencí  a  další kognitivní poruchy, deprese, úzkosti, psychotické poruchy. Komplexní péči však poskytujeme i pacientům se závislostmi  na alkoholu či lécích, osobnostní problematikou, poruchami spánku.  Vedle komplexní diagnostiky a psychiatrické léčby medikamentosní i režimové   je v indikovaných případech součástí  pobytu i  interní,  neurologická, či rehabilitační  péče vedená našimi odbornými konziliáři. Součástí komplexního přístupu k  pacientům i jejich rodinám   je pomoc sociální pracovnice.  Nedílnou součástí pracovního týmu jsou i psychologové, kteří se  spolupodílejí na diagnostice a v indikovaných případech i psychoterapiii.  Podle typu  poruchy je léčba  poskytována v uzavřeném, či otevřeném režimu.

 

DEMENCE

   Demence je onemocnění způsobené poruchou funkce mozku, které se nejčastěji projevuje zhoršující se pamětí a orientací, poruchou úsudku a chápání, snižující se schopností sebepéče, změnami  chování, ztrátou zájmů, pasivitou, změnami  nálady a spánku. Někdy se přidávají i poruchy chůze, častější  jsou pády, hubnutí. Ve věkové kategorii 65 let zjišťujeme demenci  zhruba u 2,5 procenta lidí.  Se zvyšujícím se věkem se zvyšuje i procentuální výskyt tohoto onemocnění.

    Existuje řada typů demencí lišících se svou příčinou, příznaky i možnostmi léčebného ovlivnění. V seniorském věku je nejčastější demence způsobená Alzheimerovou chorobou, dále vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky, demence u Parkinsonovi choroby, frontotemporální demence. U řady pacientů se příčiny mohou kombinovat- např. Alzheimerova choroba a vaskulární postižení.  Jednotlivé typy demencí se mohou lišit svými projevy-  především v počátcích onemocnění.

 

    ALZHEIMEROVA CHOROBA se projevuje na počátku především zhoršením epizodické paměti. Pacient si nepamatuje, co bylo včera, kam co položil-  ale dobře si vzpomíná na starší události, například z mládí. Paměť se postupně zhoršuje, pacient později často nepozná ani blízké příbuzné. Přidává se porucha orientace místem a časem.  Narušena je i schopnost zvládat zprvu složitější činnosti (obsluha přístrojů, úřední záležitosti), postupně pacient selhává i v běžných denních aktivitách (například hygiena, oblékání). Postižení a závislost na pomoci okolí se obvykle zvyšuje postupně. V pokročilých stádiích již pacient vyžaduje celodenní péči. Kromě narušení paměti, orientace a sebepéče bývají přítomny i úzkosti, deprese, neklid až agresivita vůči okolí. Mohou se objevit halucinace, bludné pocity ohrožení či okrádání. Časté je zhoršování potíží večer a narušený spánek. Své onemocnění si je pacient schopen uvědomovat pouze v počátečních fázích- později ztrácí schopnost náhledu a často okolí sděluje, že vše bez potíží zvládá- ačkoliv to již objektivně není pravda.

  

 DEMENCE S LEWYHO TĚLÍSKY mívá na počátku kolísavý průběh - přechodné epizody zhoršeného soustředění, pozornosti, orientace, stavy zmatenosti jsou střídány obdobími relativně normálního fungování. Časté bývají přechodné zrakové halucinace. Prvotním příznakem mohou být velmi živé sny  doprovázené křikem, či pohyby ze spaní. Postupně se objevují příznaky parkinsonismu (třes, zhoršená hybnost, svalová ztuhlost). V pokročilejších fázích onemocnění se prohlubují poruchy paměti, orientace, klesá schopnost sebepéče. Časté jsou pády. Obzvláště na počátku onemocnění bývá přítomná deprese a úzkost.

 

    DEMENCE U PARKINSONOVY CHOROBY má podobné příznaky jako demence s Lewyho tělísky. Poruchy myšlení a paměti se však objevují jen u některých nemocných- obvykle až po delším trvání tohoto onemocnění. Nejvýraznější bývá zpomalení myšlení i řeči, zhoršené vybavování z paměti, narušená schopnost sebepéče.

 

   FRONTOTEMPORÁLNÍ DEMENCE je onemocnění, které se v počátečních fázích nemusí projevovat poruchou orientace a paměti. Obvyklé jsou změny chování - ztráta společenských norem, odbržděné chování- někdy i sexuální, vulgarismy, zanedbávání hygieny, ztráta zájmu o rodinu a koníčky, změna stravovacích návyků, narušení úsudku. Mohou se objevit krádeže, shromažďování odpadků… Časným příznakem může být i změna vyjadřování, komolení slov, zpomalení řeči, nepoznávání předmětů. Poruchy paměti a orientace se obvykle přidávájí až v pokročilejších stádiích onemocnění.

   

DEMENCE VASKULÁRNÍ souvisí s cévním poškozením mozku. Může být způsobena „mrtvicemi“- pak bývá průběh obvykle s náhlými zhoršeními po jednotlivých epizodách, přítomny jsou i neurologické příznaky  podle lokalizace cévního poškození. Nebo bývá průběh pozvolný způsobený hypertenzním a aterosklerotickým poškozením mozku, které se nejčastěji projevuje zpomalením myšlení, zhoršeným vybavováním z paměti, narušením úsudku a plasticity myšlení, depresí. Časté bývají i poruchy chůze se sklonem k pádům, zhoršené polykání, pomočování, narušená řeč.

 

 

KDE MŮŽETE NAJÍT INFORMACE NA INTERNETU:

  • alzheimer.cz (stránky České alzheimerovské společnosti)
  • seniorpointy.cz
  • stránky ministerstva práce a sociálních věcí
  • stránky radnice v místě Vašeho bydliště

Stránka, kde jsou dostupné ke stažení informační brožury + zadarmo sady na trénování paměti  v papírové formě : https://www.pfizer.cz/vase-zdravi/alzheimerova-nemoc/lecba/pece-o-pacienta-s-demenci-kognitivni-trenink

  • trénování paměti online, např. mentem.cz

Další brožury vytvořila Diakonie

https://www.diakonie.cz/res/archive/005/000694.pdf?seek=1485175767

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POJMY:

  • příspěvek na péči
  • pečovatelské agentury, home care
  • - odlehčovací služby, denní stacionáře, domov důchodců, domov se zvláštním režimem
  • předběžné prohlášení, dříve vyslovené přání, nápomoc při rozhodování, opatrovnictví
  • změna svéprávnosti

 

 

MUDr. Jolana Hudečková

                                                                       

Primář

MUDr. Jolana Hudečková

tel.: 553 695 183

email: hudeckova@pnopava.cz

Bc. Lenka Červená

                                                                       

Vrchní sestra

Bc. Lenka Červená

tel.: 553 695 159, 553 695 163

email: cervena@pnopava.cz

Galerie