Oddělení A

Psychiatrické akutní otevřené

Oddělení poskytuje všeobecnou psychiatrickou péči pro muže a ženy ve věku od 18 do 67 let. Provádíme diagnostiku a léčbu, kterou nelze poskytnout ambulantně, a to jen po dobu bezprostředně nutnou a pouze se souhlasem pacienta. Oddělení disponuje 40 lůžky v přirozeném prostředí komunity, má nastavený vnitřní řád.

Diagnostické spektrum zahrnuje: organické poruchy, psychotické poruchy, afektivní poruchy, neurotické poruchy a poruchy osobnosti. Nepřijímáme intoxikace ani toxické epizody nebo odvykací stavy, mentální retardace s poruchou chování nebo demence, ani poruchy příjmu potravy vyžadující speciální režim. Ve specifických případech sepisujeme s pacientem kontrakt, domlouváme se na vzájemném vymezení cílů terapie s individuálním léčebným postupem.

V léčbě se opíráme o aktuální doporučené postupy v léčbě psychických poruch, včetně medicíny založené na důkazech. Nabízíme veškerou paletu léčebných metod moderní psychiatrie: farmakoterapii, biologickou léčbu a psychoterapii pod vedením psychologů (individuální i skupinovou) – je nabídka několika naších jasně strukturovaných krátkodobých terapeutických programů. Dále participujeme i na sociální rehabilitaci v areálu nemocnice, pracovní terapii, ergoterapii - dílnách, arteterapii, provádíme edukační programy, relaxace, event. i lékařskou akupunkturu. Využíváme služeb oddělení rehabilitačního, klinické biochemie, klinické psychologie a specializovaných ambulancí v areálu nemocnice nebo ve spolupráci se Slezskou nemocnici v Opavě.

Na oddělení neprobíhá ústavní ochranné léčení nařízené soudem. S řešením sociální nebo rodinné problematiky pomáhají sociálně-zdravotní pracovnice, peeři i rodinní peeři. V případě nutnosti dlouhodobé psychoterapie, potřebě resocializace a reintegrace, pacienty překládáme na odd. následné lůžkové péče podle specifických potřeb pacientů.

V duchu psychiatrické reformy usilujeme o co nejkratší pobyt v nemocnici s cílem navázání pacientů na sociální služby terénní nebo pobytové, Centra duševního zdraví (CDZ) nebo denní stacionáře (DS).

 

 

MUDr. Ondřej Franěk

                                                                       

Primář

MUDr. Ondřej Franek 

tel.: 553 695 311, 337

email: zc.avaponp@nokenarf

Marie Šrámová

                                                                       

Vrchní sestra

Marie Šramová

tel.: 553 695 234, 553 695 338

email: zc.avaponp@avomars